Verkoopsvoorwaarden - SPS Pumps
Responsive menu

Verkoopsvoorwaarden

Uitgezonderd afwijkende schriftelijke overeenkomst, gelden voor alle bestellingen enkel onze algemene voorwaarden. De klant wordt geacht verzaakt te hebben aan zijn algemene voorwaarden.

Prijzen
Al de bestellingen worden ingeschreven aan de prijzen en voorwaarden welke in voege zijn op de dag van hun ten-uitvoering. Ingeval van overmacht, toevallige gebeurtenissen of elke gebeurtenis die buiten controle van Spare Part Services staat, kan SPS Pumps naar eigen keuze overgaan tot wijziging of tot vernietiging van de bestelling, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan vorderen.

Leveringsduur
De leveringstermijnen aangegeven voor levering zijn niet bindend en worden enkel verstrekt ter inlichting en zonder enige garantie. Elke vertraging wordt aanzien als voortvloeiende uit een geval van overmacht en kan geen recht geven noch tot annulatie van de bestelling, noch tot gelijk welke schadeloosstelling.
Elke bestelling maakt een afzonderlijke overeenkomst uit. De maatschappij houdt zich het recht voor de bestellingen in verschillende achtereenvolgende leveringen uit te voeren. Desgevallend wordt elke gedeeltelijke levering aanzien als een afzonderlijke overeenkomst.

Uitvoering van de bestelling
Werkstakingen, lock-out, gedwongen werkstilstand, breuk van machines of goederen, brand, opstand, oorlogen of oorlogsbedreigingen, schaarste aan grondstoffen, en alle toevallen of niet te verhelpen gevallen schorsen in volle recht de uitvoering van de bestelling en ontslaan de Maatschappij van elke verantwoordelijkheid.

Leveringsvoorwaarden
De goederen worden beschouwd als verkocht, ontvangen en aanvaard te zijn in onze onderneming. De risico’s bij transport komen ten laste van de klant, behoudens andersluidend beding en dit zelfs bij” franco ” verkoop of levering. Elk probleem moet onmiddellijk aan de transporteur gemeld worden.

Betwisting
Elke betwisting van welke natuur ook, moet per aangetekend schrijven geformuleerd worden en dit binnen de vijf dagen na de ontvangst van de goederen. Buiten deze termijn, of zonder aangetekend schrijven zal de betwisting niet aanvaard worden. Een betwisting kan in geen enkel geval een uitstel van betaling met zich meebrengen of de betaling van de facturen opschorten.
In alle gevallen waarin de koper de niet-conformiteit van de koopwaar opwerpt, hetzij zowel voor als na de levering, zal de koper de bewijslast dragen van de niet-conformiteit. Bij gegronde klachten behoudt onze firma de keuze voor ofwel de goederen te vervangen ofwel de waarde ervan te dekken. Onze tussenkomst zal in gevolge huidig beding steeds en onherroepelijk beperkt dienen te blijven tot de waarde van het door ons geleverde gedeelte van de niet conform bevonden koopwaar, dit op basis uitsluitend van de door ons aangerekende prijzen.

Betaling
Behalve tegenstrijdige bepaling enerzijds of afwijkende overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar zonder korting op de zetel van onze Maatschappij te Hannuit, Belgïe.
De voorschotten worden afgehouden van de bestellingen en vormen geen waarborg waarvan de afstand de partijen zou toelaten af te zien van het contract.
De aanvaarding van wissels of andere betalingsmiddelen houden geen schuldvernieuwing in noch afwijkingen van onze algemene voorwaarden. Alle uit deze betalingswijze voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant en contant te betalen. De op de vervaldag onvolledig betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, een interest op van 1 % per maand waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als een volledige maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, binnen de acht dagen na een vergeefse ingebrekestelling, wordt het resterende verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd met een vergoeding van 15 % van het bedrag vermeld op de ingebrekestelling met minimum € 150 bij wijze van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding. Deze clausule doet de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld niet teniet. In geval van niet- of gedeeltelijke niet-betaling op de overeengekomen vervaltijd, behoudt de Maatschappij zich het recht voor elke andere nieuwe bestelling te weigeren en elke andere in aanmaak zijnde bestelling te vernietigen tot bij de volledige vereffening van openstaande bedragen.

Clausule van eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Clausule van overdracht van schuldvordering
In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper vanaf heden aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

Bevoegdheid en toepasselijk recht
In geval van geschil, voor welke reden ook, zal de Rechtbank van Brussel bevoegd zijn.
De Belgische recht is toepasselijk.

Algemene geldigheid
De verkoopsvoorwaarden worden verondersteld aanvaard te zijn door de klant, zelfs indien ze in contradictie zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste engageren SPS Pumps enkel indien SPS Pumps ze in uitdrukkelijke bewoording heeft aanvaard. Geen enkel akkoord kan voortvloeien uit het feit dat SPS Pumps de verkoop heeft aanvaard zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijksoortige bepalingen.